Văn hóa Sumpharma

 

 

Văn hóa doanh nghiệp được xem là một phần không thể thiếu tao nên sức mạnh Sumpharma. Đó chính là tinh thần Sumpharma, là sức mạnh thúc đẩy chúng tôi không ngừng nỗ lực, đổi mới và sáng tạo vì sự phát triển của mỗi cá nhân, vì lợi ích của khách hàng, lơi ích chung của cộng đồng và xã hội.

Hoạt động Teambuilding xây dựng sức mạnh đoàn kết của tập thể Sumpharma

 

Các chương trình định hướng, đào tạo nguồn nhân lực luôn được Sumpharma chú trọng

 

Chia sẻ trách nhiệm với xã hội, cộng đồng là sứ mệnh quan trọng của Sumpharma

 


Quan tâm tới đời sống tinh thần cán bộ nhân viên và gia đình để tạo nên động lực và tinh thần làm việc Sumpharma